Telefon

+46 225 50945

E-post

info@saterscamping.se

Betalnings- och bokningsvillkor

Dessa allmänna villkor gäller när du bokar logi såsom övernattning på Säters Camping.

Allmänt

Säters Camping är en fristående Camping och du behöver en giltig legitimation för att checka in.

Vem är ansvarig?

Ansvarig för din bokning är Säters Camping (Ambevri Holding AB). Eventuell reklamation av din bokning skall således riktas mot bokad anläggning. Kontaktuppgifter framgår av din bekräftelse på bokning.  

Åldersgräns för bokning

För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år. Legitimering kan komma att krävas vid incheckning. Uppfyllande av åldersgräns utgör ett krav för att få tillträde till anläggningen.  

När blir min bokning bindande?

Bokningen blir bindande när du betalat anmälningsavgift/totala summan samt mottagit bekräftelse på bokningen. Bekräftelse på bokningen utgörs av bokningsnummer som skickas per post eller e-post. Kontrollera att din bokning överensstämmer med det du bokat.  

När skall jag betala?

Vid bokning tidigare än fyrtio (40) dagar före ankomstdag kan du välja att betala hela beloppet direkt eller att betala en anmälningsavgift om 10 %. Om du delbetalar din bokning skall slutbetalning vara oss tillhanda senast fyrtio (40) dagar innan ankomst.  Om du inte betalar i tid betraktas detta som en avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller.  

 Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan avboka genom att skicka e-postmeddelande till info@saterscamping.se eller via telefon 0225-50945. För att avbokningen skall vara giltig måste någon av ovanstående avbokningsformer användas. Bokningen anses avbokad när du fått bekräftelse om avbokning från Säters Camping. För avbokning senare än fyrtio (40) dagar före ankomstdag uttas en avbokningsavgift, vilken framgår nedan.  

 Avbokningsavgift

I händelse av att avbeställningsskydd ej tecknats uttas följande avbokningsavgift.

(I) 40 dagar eller fler före ankomst: 10% av bokningens pris (anmälningsavgiften)

(II) Vid avbokning 39-12 dagar före ankomstdag:   25 % av totalt pris

(III) Vid avbokning 11-2 dagar före ankomstdag: 90 % av totalt pris

(IV) 1-0 dagar före ankomstdag:   100 % av totalt pris

Avbeställningsskydd

Du kan skydda dig mot avbokningskostnaden genom att teckna ett avbeställningsskydd, till en kostnad om SEK 200 per bokning. Avbeställningsskydd kan endast tecknas i samband med bokning. Med tecknat avbeställningsskydd kan du avboka fram till 24 h före ankomstdag, förutsatt att någon av nedan angivna händelser inträffat. För avbokning med avbeställningsskydd uttas en expedieringsavgift om SEK 100 per bokning.

(I) dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, maka/maka, sambo, dina eller maka/makes/sambos föräldrar, barn, syskon eller medresenär,

(II) det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att du skall stå fast vid din bokning eller  

(III) inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än sju (7) dagar efter avbokningsdatum beaktas ej.

Vid avbokning återbetalas ej kostnad för avbeställningsskydd.  Bokningen skall anses avbokad när du mottagit bekräftelse från Säters Camping HB.  

 In- och utcheckningstider

Såtillvida inte annat överenskommits eller angivits i bokningsbekräftelsen sker incheckning på campingplats för stugor och campingtomt normalt kl. 15.00 och utcheckning för stugor normalt kl. 12.00/ campingtomt kl. 15.00.  

 Personuppgiftslagen / Dataskyddsförordning

Genom att betala samtycker Du till att personuppgifter får behandlas av Säters Camping (Ambevri Holding AB). Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att Säters Camping har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall, att uppfylla villkoren för avbeställningsskyddet samt att administrera och behandla eventuella skador. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av dina avtalsförpliktelser.  

 Försäkringar

Gästen ombesörjer själv det skydd han anser erforderligt såsom ansvars-, olycksfalls- och resgodsförsäkring.

 Övrigt

I logipriset ingår inte, om inte annat anges på bekräftelsen, städning, sänglinne, handdukar, barnsäng/barnstol etc., men slutstädningen kan köpas och sänglinne och handdukar kan hyras. Tänk på att ta med det som behövs för din vistelse.  

 Vad har jag för skyldigheter?

Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser gjorda av bokningspersonal som är av väsentlig betydelse för dig skall vara noterade i bokningsbekräftelsen för att kunna åberopas.  Du måste vårda campingplatsen/stugan väl och följa de bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på campingplatsen/stugan och dess inventarier genom att Du eller någon i Ditt sällskap varit vårdslös. Inventarier kontrolleras vid utcheckning. Vid skador/förlust av inventarier, debiteras ersättningskostnad. Se inventarielista i stugan. Du får inte använda stugan till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/rummet eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen/incheckningen. Du måste städa stugan/campingtomt ordentligt före avresan. Om du missar detta kommer vi att utföra städning på din bekostnad. Slutstädning kan köpas. Om du tappar bort nyckeln/kort kommer vi att debitera dig en avgift på 100 kr.

 Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:

– Du eller ditt sällskap begår skadegörelse i stugan/området.

– Du eller ditt sällskap agerar störande i stugan/området.

– Stugan ej används till avsett ändamål. När någon av ovanstående fall uppträder måste du och ditt sällskap omedelbart flytta från stugan/området utan rätt till återbetalning av någon del av hyresbeloppet.

 Klagomål/reklamationer

Om inte hyrt objekt uppfyller utlovat skick vill vi att du anmäler det inom 24 timmar efter ankomst så att vi har en möjlighet att rätt till det. Fel som uppstår under vistelsen vill vi att du anmäler snarast.  

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kan komma överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig. Adressen är: Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm (www.arn.se)